Have A Question?

Activities Department
Activities Director Jim Duea jduea@waukeeschools.org 515.987.2782
Activities Secretary Wendy Richtsmeier wrichtsmeier@waukeeschools.org 515-987-2782
PV Assistant Activities Director Todd Schneiter tschneiter@waukeeschools.org 515.987.2770 ext. 8353
Auditorium Manager Wayne Kischer wkischer@waukeeschools.org 515.987.5163 ext. 2160